Próximamente dispoñible envio de candidaturas mediante formulario web.

Si estás interesado/a en formar parte do noso equipo, agradeceremos que nos envies o teu C.V. mediante correo electrónico a colexio@andaina.com, indicando no asunto "CANDIDATURA".

 

 

 

 

 

En cumprimento do artigo 5 da Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, infórmaselle que os datos persoais recollidos por esta vía serán incorporados e tratados no ficheiro “Recursos Humanos” inscrito no Rexistro de Ficheiros de Datos Personais da Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal, cuxa finalidade é dispor dunha base de datos para futuras contratacións na empresa. O período de permanencia dos seus datos no ficheiro será de catro anos, procedendo á súa eliminación unha vez finalizado dito prazo. A entidade responsable do ficheiro é ANDAINA SOCIEDADE COOP. GALEGA, e o enderezo onde o/a interesado/a poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o mesmo é Rúa Aguaceiros, 21 – 15174 Rutis – Culleredo (A Coruña)