O proxecto educativo

O proxecto principal é a xestión do CPR Plurilingüe Andaina que abrangue as etapas de 2º ciclo de Educación Infantil (3-6), Educación Primaria (6-12) e Educación Secundaria Obrigatoria (12-16) con concerto educativo en todas as etapas. O centro dispón de dúas aulas por cada nivel ata 2º de Secundaria ao estar en proceso de implantación progresiva, alcanzando o máximo de 690 alumnos/as nos próximos cursos escolares. 

Liñas básicas do proxecto

Favorecemos o desenvolvemento harmónico de tódalas potencialidades dos nenos e nenas, a través dun traballo compartido de diferentes profesionais (titores e titoras, especialistas en Linguas, Ciencias,  Artes, Educación Física, persoal do Departamento de Orientación, etc.), para entre todas e todos crear un proxecto educativo coherente dende as primeiras idades ata o final do ensino obrigatorio.

Fomentamos a colaboración e participación das familias nos diferentes ámbitos da vida escolar (dende a aula ata determinados órganos de xestión), entendendo que unha comunidade educativa activa e implicada propicia un bo clima de convivencia e unha maior integración dos alumnos e alumnas na escola.
Potenciamos a relación con outros profesionais e centros educativos, así como con diferentes institucións do contorno, co obxecto de fomentar o contraste de ideas, o avance, a renovación e o enriquecemento mutuo, asumindo que só unha escola en constante diálogo co contorno pode afrontar o reto de formar para a cidadanía activa.
  • Aprendendo a aprender: Ensinando estratexias que permitan a aprendizaxe autónoma en calquera eido.
  • Aprendendo a ser: Definímonos como un centro laico, que contribúe a formar persoas educadas en valores democráticos: cooperación, tolerancia, respecto, iniciativa e que se desenvolvan con autonomía e seguridade emocional.
  • Aprendendo a convivir: Desenvolvendo habilidades e estratexias para a convivencia, o traballo en equipo e a cooperación.
Facilitamos que todos os nenos e nenas atopen o seu lugar no proceso de aprendizaxe. Respectamos e vivimos as diferenzas como algo positivo para todos e todas e como potenciador do enriquecemento colectivo.
Entendendo o multiculturalismo que caracteriza á sociedade actual como unha oportunidade de diálogo e enriquecemento; dende esta óptica, recoñecer, comprender e asumir a diversidade convértese nun piar fundamental do proceso educativo.
Cada lingua encerra un universo, a cosmovisión dunha colectividade humana. Entendemos que aprender unha lingua é enriquecer a personalidade, potenciar o pensamento, desenvolver habilidades sociais, ampliar horizontes vitais e educar para a democracia.